Gebruiksvoorwaarden

DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN BEPALEN UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE ("Site"). DOOR DEZE WEBSITE TE BEZOEKEN VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. LEES ZE AANDACHTIG.
 • 1. Draagwijdte; Wijzigingen. Deze Gebruiksvoorwaarden vertegenwoordigen de volledige Overeenkomst tussen Creative Labs (Irl) Ltd. (ingeschreven in Ierland onder nummer 207960) ("wij", "ons" en "onze") en u, en vervangen eerdere overeenkomsten met betrekking tot hetzelfde onderwerp. WIJ KUNNEN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OP ELK MOMENT WIJZIGEN. WIJ VERZOEKEN U OM DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE RAADPLEGEN BIJ ELK BEZOEK AAN ONZE SITE. DOOR DE SITE TE BEZOEKEN NADAT DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZIJN VERANDERD, AANVAARDT U DEZE VERANDERINGEN;
 • 2. Persoonlijke informatie, Privacy. Raadpleeg ons Privacybeleid voor ons beleid inzake het verzamelen en het gebruiken van persoonlijke informatie. U stemt ermee in dat wij de bezoekersinformatie zoals die beschreven staat in ons Privacybeleid mogen verzamelen en gebruiken volgens de voorwaarden vermeld in ons Privacybeleid.
 • 3. Materiaal en beperkingen. Al het materiaal op deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de foto's, illustraties, tekst, audioclips en videoclips ("Materiaal"), is beschermd door het copyright en/of andere wetten aangaande het intellectuele eigendom, en zijn het bezit van en worden gecontroleerd door ons of door derden die ons het recht hebben verleend om hun Materiaal te gebruiken. U mag het Materiaal op geen enkele manier kopiëren, reproduceren, heruitgeven, uploaden, posten, doorsturen, verdelen en/of er afgeleide werken van creëren. Eender welk gebruik van het Materiaal dat in strijd is met de voorgaande zin, is een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van onszelf en van derden, en wordt verboden door deze Gebruiksvoorwaarden.
 • 4. Gebruikerssubmissies. Deze website kan bezoekers de mogelijkheid bieden om hun beoordelingen, opmerkingen, commentaren en andere inhoud te plaatsen. U mag dergelijke inhoud plaatsen op voorwaarde dat deze niet illegaal, aanstootgevend, bedreigend of lasterlijk is, de persoonlijke levenssfeer bedreigt, een inbreuk betekent op de intellectuele eigendomsrechten, of op enigerlei andere wijze aanstootgevend is voor derden of van twijfelachtige aard is, en op voorwaarde dat het niet gaat om softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële berichten, kettingbrieven, massamailings, of enige andere vorm van "spam". U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als een andere persoon of organisatie, of op enigerlei andere wijze misleidende informatie bezorgen over de oorsprong van een product of van ander materiaal. We behouden ons het recht voor (maar zijn hiertoe niet verplicht) om dergelijk inhoud te verwijderen of te bewerken, hoewel we niet op regelmatige basis de geplaatste berichten controleren. Als u dergelijke inhoud plaatst, verleent u ons en onze filialen een niet exclusief, rechtenvrij, permanent, onherroepelijk en volledig in licentie te geven gebruiksrecht om dergelijke inhoud wereldwijd onder welke vorm dan ook te kunnen gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, verdelen, vertonen of er afgeleiden van te creëren. U verleent ons en onze filialen eveneens het recht om de naam te gebruiken die u meedeelt samen met dergelijke inhoud. U verklaart en waarborgt dat u de eigenaar bent van of controle hebt over alle rechten op eender welke inhoud die u plaatst, en dat ons gebruik van uw inhoud geen rechten van derden overtreedt of schendt. Wij willen geen vertrouwelijke of particuliere informatie van u via deze website of via enige andere weg ontvangen. Noteer dat elke soort informatie of materiaal dat u ons via deze website in eender welke vorm bezorgt, niet als vertrouwelijk beschouwd zal worden. Door ons informatie of materiaal te bezorgen geeft u ons en onze filialen onbeperkt en onherroepelijk het recht tot gebruik, reproductie, wijziging, aanpassing, publicatie, vertaling, creatie van afgeleiden, distributie en presentatie van dergelijke informatie of materiaal.
 • 5. Links naar websites van derden. Via sommige links op deze website verlaat u onze website. De gelinkte websites vallen buiten onze controle en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van welke gelinkte site dan ook, voor enigerlei link in verband met een gelinkte site of voor enigerlei veranderingen of updates naar dergelijke websites. Wij bieden deze links enkel aan voor uw gebruiksgemak, en de opname van welke link dan ook betekent niet dat wij de desbetreffende website onderschrijven.
 • 6. GEEN GARANTIE. UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE ZIJN OP EIGEN RISICO; DE WEBSITE WORDT ALS DUSDANIG AANGEBODEN EN WE VERWERPEN, IN DE HOOGSTE MATE DIE DOOR DE WETGEVING TERZAKE WORDT TOEGESTAAN, ALLE ANDERE - EXPLICIETE OF IMPLICITIE - AANBIEDINGEN EN GARANTIES. WE GEVEN GEEN GARANTIE DAT DE WEBSITE VRIJ IS VAN BUGS, VIRUSSEN, FOUTEN, OF ANDERE PROGRAMMABEPERKINGEN; WE GARANDEREN EVENMIN TOEGANG TOT HET INTERNET OF ENIGERLEI ANDERE DIENST VIA DEZE WEBSITE. SOMMIGE STATEN STAAN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE ZODAT BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MISSCHIEN NIET VAN TOEPASSING ZIJN VOOR U. IN VOORKOMEND GEVAL ZIJN EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES BEPERKT TOT DE OMVANG TOEGESTAAN DOOR DE WETGEVING TERZAKE EN TOT EEN DUUR VAN ZES (6) MAANDEN NA DE AANVANKELIJKE DATUM WAAROP DE SITE WERD BEZOCHT.
 • 7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID WIJ ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GESTELD DOOR U VOOR EENDER WELKE CLAIM VAN DERDEN OF VOOR ENIGERLEI RESULTERENDE, DIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE, MET INBEGRIP EN ZONDER BEPERKINGEN VAN ENIGERLEI VERLOREN WINSTEN OF VERLOREN BESPARINGEN, ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, HETZIJ IN OVEREENSTEMMING MET HET CONTRACT OF ALS ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), STRIKTE PRODUCTVERPLICHTING OF ANDERE, ZELFS ALS DIT VOORZIENBAAR WAS OF ALS WIJ OP DE HOOGTE WERDEN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW ENIGE VERHAAL TEGEN ONS VOOR VERLIES OF SCHADE DIE WERD VEROORZAAKT DOOR DE SITE, ONGEACHT DE ACTIEVORM, OF DIT NU VOLGENS CONTRACT IS OF ONRECHTMATIG, MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE, BEPERKT IS TOT € 500 EURO. SOMMIGE LANDEN OF RECHTSGEBIEDEN STAAN GEEN UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE, RESULTERENDE OF SPECIALE SCHADE TOE, DERHALVE GELDEN SOMMIGE VAN BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MISSCHIEN NIET VOOR U. IN VOORKOMEND GEVAL ZAL DE VERHAALBARE SCHADE BEPERKT WORDEN IN DRAAGWIJDTE EN IN OMVANG TOT HET MINIMUM TOELAATBARE ONDER DE WETGEVING TERZAKE.
 • 8. Schadeloosstelling. U stemt ermee in om ons en onze licentiegevers, alsook onze en hun filialen, functionarissen, directeurs, werknemers, consultants en agenten te vergoeden voor, te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheid, schade en kosten (inclusief de honoraria van advocaten) van derden die voortkomen uit uw ongeoorloofd of onjuist gebruik van de site of van het materiaal, uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of uw inbreuk op enigerlei intellectueel eigendomsrecht of andere rechten van eender welke persoon of entiteit.
 • 9. Heersende wetgeving; rechtsbevoegdheid; rechtskosten. Deze Gebruiksvoorwaarden zullen geïnterpreteerd en bepaald worden door de wetten van de Republiek Ierland. U verklaart zich akkoord dat alle gerechtelijke stappen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, enkel kunnen worden ondernomen in de lokale rechtbanken van Dublin, Ierland, en u stemt hierbij in met en onderwerpt u aan de persoonlijke rechtspraak van dergelijke rechtbanken voor het aanhangig maken van dergelijke gerechtelijke stappen. Als wij gerechtelijke stappen tegen u ondernemen of als u gerechtelijke stappen tegen ons onderneemt in verband met het voorwerp van deze Gebruiksvoorwaarden, zal de winnende partij het recht hebben om, naast eventuele ander toegestaan herstel, aanvaardbare advocaten- en gerechtskosten te recupereren. Ongeacht eventuele andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden hebben wij het recht op verhaal voor de specifieke uitoefening van eender welke voorwaarde in deze Gebruiksvoorwaarden, of op een voorlopige of permanente injunctie tegen de overtreding van eender welke voorwaarde of ter ondersteuning van de uitoefening van eender welke machtiging die in deze Gebruiksvoorwaarden wordt toegekend, of eender welke combinatie hiervan, in elke rechtbank die hiertoe bevoegd is.
 • 10. Scheidbaarheid; Geen verklaring van afstand. Als enigerlei bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, of hun toepassing op eender welke persoon, plaats of omstandigheid door een rechtbank met de juiste rechtsbevoegdheid als ongeldig, niet afdwingbaar of nietig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en aanverwante voorwaarden voor andere personen, plaatsen en omstandigheden onverminderd van kracht. Het nalaten of uitstellen door ons van het uitoefenen, afdwingen of ondernemen van stappen tegen u in verband met een van onze rechten of machtigingen zal als een niet als een verklaring van afstand van dergelijke rechten of machtigingen kunnen worden geïnterpreteerd. Geen enkele eenmalige of gedeeltelijke uitoefening door ons van enigerlei recht of machtiging zal ons beletten om dergelijke rechten en machtigingen in de toekomst uit te oefenen of om andere rechten en machtigingen uit te oefenen.
 • 11. Contactinformatie. 
 • U kunt contact met ons opnemen via:

  Juridisch departement
  Creative Labs (Irl) Ltd.
  Ballycoolin Business Park
  Blanchardstown
  Dublin 15. Ierland
  Geregistreerd in Ierland (Nr: 20796)

   
 • 12. Kopie van de Gebruiksvoorwaarden. U mag een kopie van deze Gebruiksvoorwaarden afdrukken via de afdrukfunctie van uw browser.